Podmienky partnerstva

Jsme Winnero (dříve Winner.Shopping), oficiální CSS Partner Googlu. Podle těchto podmínek vám poskytujeme služby spojené s CSS partnerstvím („Služby“) pro váš e-shop („e-shop“) za účelem propagace vašeho zboží nebo služeb („produkty“). Pokud naše služby využíváte, jste našimi partnery a budete zařazeni do našeho partnerského programu. Zároveň na našich webových stránkách winner.shopping („webové stránky“) provozujeme srovnávač cen. Informace ohledně srovnávače najdete tady.

 

Winnero provozujeme jakožto společnost Winner.Shopping s.r.o., IČ: 090 95 837, sídlem Sokolovská 81/55, Karlín, 186 00 Praha, zapsaní jsme v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 330849 („Winner.Shopping“, „my“). Kdykoliv se na nás můžete obrátit na e-mailovou adresu [email protected] písemně na adresu našeho sídla (Sokolovská 81/55, Karlín, 186 00 Praha) anebo na tel. č. +420 793 915 615..

 

Naše vztahy se řídí právním řádem České republiky, a to i kdyby obsahovaly mezinárodní prvek. Případné spory budou rozhodovat české soudy. Tyto podmínky jsou v češtině.

Komunikovat spolu budeme převážně e-mailem.

Pokud si mezi sebou individuálně domluvíme něco odchylného od těchto podmínek, naše domluva má přednost.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.3.2021 a nahrazují všechny předchozí dohody mezi námi a stávajícími partnery.

Zajímá vás některé téma víc než jiné? Podívejte se na něj rovnou – doporučujeme ale seznámit se s celými podmínkami, protože budeme mít za to, že jste je celé pročetli a souhlasíte s nimi.

 

Část I. - jaké podmínky musíte splnit, abychom vás mohli do našeho programu

zařadit,

Části II. - jak je to s objednáním Služeb a kdy je mezi námi uzavřena smlouva,

Část III. - podrobnosti o testovacím období,

Část IV. - fungování CSS partnerství a jeho podmínky,

Část V. - jak správně nastavit XML feed,

Část VI. – platební podmínky,

Část VII. - část týkající se ukončení Služeb,

Části VIII. - jak naše Služby správně využívat,

Části IX. - informace o náhradě škody,

Část X. – podrobnosti ohledně reklamace,

Část XI. - jak můžeme změnit tyto podmínky.

 

I. Co musíte splnit, abychom vás mohli do našeho programu zařadit?

Abyste se mohli stát našimi partnery, potřebujeme od vás, abyste splnili (a splňovali po celou dobu trvání našeho partnerství) následující požadavky:

a. musíte provozovat e-shop, prostřednictvím kterého nabízíte produkty,

b. musíte být právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající – spotřebitelům naše

Služby neposkytujeme,

c. váš e-shop musí být umístěn na aktivních a přístupných webových stránkách – podle zákona vás musíme při prezentaci řádně identifikovat, je tedy potřeba, abyste se na vašem e-shopu viditelně pravdivě identifikovali a každou změnu bezodkladně zaznamenali – uvedení jakéhokoliv nepravdivého údaje na našich webových stránkách nebo jiném prostoru nejde za námi,

d. musíte být schopni nám dodat informace o vašich produktech ve formátu, který potřebujeme pro správné fungování CSS partnerství – pokud si zvolíte určitou formu propagace, máme za to, že splňujete veškeré podmínky k jejímu fungování (např. správné nastavení XML feedu) - případné nedostatky ve fungování nejdou za námi,

e. podmínkou poskytování našich Služeb je také uhrazení měsíčního poplatku (neplatí po dobu testovací fáze),

f. musíte dodržovat tyto podmínky.

 

II. Objednávka našich Služeb

1. Naše Služby vám můžeme poskytovat v jednotlivých variantách, jejich rozpis najdete na našich webových stránkách. Tam najdete i jejich aktuální ceník.

2. K objednání našich Služeb postačí, když nám pošlete e-mail, kde souhlasíte s podmínkami a navrhovanou cenou. Po zpracování vaší objednávky se vám ozveme s dalším postupem

– buď vám objednávku potvrdíme, odmítneme, upravíme parametry nebo vás požádáme o doplnění chybějících informací.

3. K uzavření smlouvy mezi námi dochází v momentě, kdy vám potvrdíme, že vaši objednávku přijímáme.

4. Závazné je to, co si mezi sebou přes e-mail domluvíme. Můžeme se domluvit i na úpravě podmínek poskytování Služeb vč. ceny.

5. V případě, kdy budete objednávat naše Služby přes Shoptet, předchozí body nahrazuje aktivace doplňku v administraci e-shopu na Shoptetu. K uzavření smlouvy mezi námi dochází v momentě, kdy provedete aktivaci doplňku.

 

III. Testovací období

1. Po objednání vám naše Služby zpřístupníme po dobu testovacího období zdarma. Délka testovacího období závisí na vámi zvolené variantě Služby.

2. Pokud nám během testovacího období (do posledního dne testovacího období) nedáte najevo, že si přejete poskytování Služeb ukončit, bude po uplynutí testovacího období automaticky pokračováno v poskytování Služeb za úplatu.

 

IV. Jak prakticky funguje CSS partnerství?

Jako partner nám zašlete určenou vyplněnou šablonu na e-mail [email protected]. My vyplněnou šablonu pak odešleme do Google – Google přepne účet Google Merchant Center pro Winner.Shopping.

Z vašeho uživatelského pohledu a využití kampaní v Google Ads dojde jen k jedné změně – v Google Merchant Center (zdroji produktů) místo „Google“ uvidíte „CSS: Winner.shopping“.

Fakturace kreditu, účet, kampaně a vše ostatní zůstane beze změny.

Tím, že dojde k přepnutí na Winner.Shopping, nebude v konečné nabídce ceny za proklik započítána marže Google (která může být až 20 %), ale díky tomu, že si Winner.Shopping žádnou marži neúčtuje, vstupujete do aukce s o 25 % vyšší nabídkou, než kterou byste měli dříve přes Google. Po přepnutí na Winner.Shopping budete mít tedy lepší pozice inzerátů a váš e-shop se bude častěji zobrazovat.

 

Uvedeme vám příklad:

- Nastavená cena za proklik 10 Kč

- Marže Google 20 %

- Do aukce vstupujete s cenou za proklik 8 Kč

 

- Nastavená cena za proklik 10 Kč

- Marže Winner.Shopping 0 %

- Do aukce vstupujete s cenou za proklik 10 Kč

 

1. Vezměte na vědomí, že jako partneři máte možnost získat až 20 % úsporu. Nemůžeme vám to však garantovat, a proto za výsledek neodpovídáme.

2. Abychom vám mohli Služby poskytnout, nepotřebujeme, abyste nám udělili přístup do Google Ads ani Google Merchant Centra. Zároveň neneseme následky za realizaci nebo nerealizaci našich doporučení na úpravu služby nebo nastavení Google Ads / Google Merchant Centra.

3. Pokud se stanete naším CSS partnerem, budeme vás zobrazovat v rámci našeho srovnávače cen na našich webových stránkách. Informace o srovnávači si můžete přečíst tady.

 

V. Nastavení XML feedu

1. Aby se mohly vaše produkty správně zobrazovat ve vyhledávačích nebo našem srovnávači, je potřeba, abyste nám informace o produktu předali pomocí XML feedu, který se generuje z vašich partnerských webových stránek. Informace si poté budeme pravidelně aktualizovat, proto je musíte udržovat ve stavu, ve kterém budeme moct takovou aktualizaci úspěšně provést.

2. Jak musí vypadat dodávané informace o produktu?

a) informace o produktech musíte udržovat v aktuálním stavu;

b) u produktů musíte znát jejich dostupnost a řádně ji do informací k produktu uvést;

c) cena produktu musí být u produktu uvedena jako konečná.

3. XML feed od vás potřebujeme dodat v podobě stanovené specifikací produktových dat od Google.

4. Produkty, které budete chtít přes naše Služby propagovat, musí být v souladu s právním řádem České republiky (a Evropské unie) a musíte k němu mít veškerá práva, která jsou potřebná k řádnému nakládání s produktem.

5. Pokud dojde k porušení těchto podmínek, máme právo vám poskytování Služeb ukončit. K tomu se podívejte níže (Ukončení Služeb z našeho rozhodnutí).

6. Máme právo vás před zveřejněním vašich produktů požádat o schválení podoby zobrazení. V případě pochybností ohledně správnosti informací o produktu máme právo je upravit, případně pozměnit kategorii produktu, tak, aby byl správně zařazen.

 

VI. Platební podmínky

1. Cenu za poskytování Služeb budete hradit měsíčně, a to na základě faktury, která vám přijde ke konci každého měsíce.

2. Pokud si zvolíte variantu doplňku na Shoptetu, probíhá fakturace přes systém Shoptetu.

3. Váš závazek uhradit měsíční cenu poskytování Služby je splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš účet.

4. Na konci každého účtovacího období (kalendářní měsíc) se vám poskytování Služeb automaticky obnoví – dokud jej nezrušíte (podívejte se, jak můžete zrušit poskytování Služeb sem (Ukončení Služeb z vašeho rozhodnutí).

5. Na uhrazení faktury máte vždy 14 dní. Pokud do této doby fakturu neuhradíte, máme právo po vás chtít v případě prodlení s úhradou chtít úrok z prodlení a smluvní pokutu ve výši 0,5 % z vaší měsíční ceny Služby za každý den prodlení.

6. Cena za poskytování Služeb je konečná. Pokud bychom ve výjimečných případech chtěli cenu změnit, vždy budete o této změně informovaní nejméně 15 dní před plánovanou účinností změny. Pokud se změnou ceny nebudete souhlasit, máte právo do 30 dní od našeho oznámení zrušit poskytování našich Služeb. Služba tak bude ukončena k poslednímu dni měsíce podání výpovědi. Nahlížet na to budeme jako na vaši žádost o zrušení Služby. Podívejte se na podrobnosti sem (Ukončení Služeb z vašeho rozhodnutí).

7. Pro každou platbu vám vystavíme po uhrazení ceny daňový doklad, který bude splňovat požadavky daňových a účetních předpisů. Faktury zasíláme e-mailem.

8. Ceny jsou uvedeny s DPH. Jsme plátci DPH.

 

VII. Ukončení Služeb

Z vašeho rozhodnutí

1. Zrušit poskytování Služeb můžete kdykoliv zasláním žádosti o zrušení na e-mail [email protected] v případě varianty doplňku Shoptetu za žádost považujeme odinstalaci doplňku v administraci e-shopu v rozhraní Shoptetu.

2. Po obdržení žádosti o zrušení vám pošleme instrukce k provedení ukončení našich Služeb, a tedy zrušení našeho CSS partnerství, v zásadě je ale potřeba, abyste nám z vaší e-mailové adresy odeslali e-mail podle šablony, kterou vám dodáme a kterou odešleme na Google. Pokud takový e-mail neodešlete, v poskytování Služeb bude nadále pokračováno.

3. Pokud zrušíte Službu v průběhu měsíce, fakturačně proběhne celý započatý měsíc.

4. Zaslání žádosti je jediný způsob, který považujeme za vaše rozhodnutí o ukončení našich Služeb. Pokud například jakýmkoliv způsobem modifikujete XML feed tak, že nám již nepředává požadované informace, nemá to vliv na plnění vašich povinností (zejména to nemá vliv na úhradu ceny Služby).

5. Pokud ukončíte naše Služby, dojde k ukončení všech součástí Služeb – tedy jak ke zrušení CSS partnerství, tak ke zrušení případné affiliate spolupráce či případných dalších součástí.

 

Z našeho rozhodnutí

6. Oprávnění k využívání našich Služeb můžeme kdykoliv ukončit, a to zejména, když porušíte ustanovení těchto podmínek, právních předpisů nebo dobré mravy jiným způsobem.

7. O porušení a případném zrušení vám dáme vědět. Z právního hlediska se z vaší strany jedná o podstatné porušení smlouvy, kdy nám vznikne právo na odstoupení od smlouvy v podobě ukončení poskytování Služeb. Již zaplacenou cenu Služeb ani její část nevracíme (kromě případu, kdy bychom podstatně porušili smlouvu a vy byste na základě toho odstoupili od smlouvy).

8. K provedení zrušení poskytování Služeb vám pošleme instrukce, jak naše Služby ukončit (a tedy zrušit naše CSS partnerství) – v zásadě je potřeba, abyste nám z vaší e-mailové adresy odeslali e-mail podle šablony, kterou vám dodáme a kterou odešleme na Google. Pokud nám takový e-mail neodešlete do 10 dní ode dne našeho odeslání informace o zrušení poskytování Služeb a výzvy k odeslání migračního e-mailu, můžeme po vás požadovat smluvní pokutu ve výši 1 % z vaší měsíční ceny Služby, a to za každý den prodlení s odesláním takového e-mailu.

9. Pokud budeme mít podezření, že jednáte protiprávně, máme právo uvědomit příslušné úřady.

10. Z naší strany také může dojít k ukončení poskytování Služeb. O ukončení vám dáme vědět a Služby ukončíme s 15denní výpovědní dobou.

11. Pokud dojde k ukončení našich Služeb, dojde k ukončení všech součástí Služeb – tedy jak ke zrušení CSS partnerství, tak ke zrušení případné affiliate spolupráce či případných dalších součástí.

 

VIII. Využívání našich Služeb

1. Zakazujeme jakýmkoliv způsobem ovlivňovat výsledky vyhledávání a srovnávání na našich webových stránkách.

2. Může se stát, že z důvodu údržby softwaru nebo online výpadků způsobených technickými obtížemi (jak nás, tak třetích stran, které pro poskytování našich Služeb využíváme), budou naše Služby dočasně nedostupné. Takové případy však budou výjimečné a za tyto výpadky nerefundujeme uhrazenou cenu. Vždy budeme dělat maximum pro 100% funkčnost a dostupnost našich Služeb.

3. Jakožto poskytovatelé služeb informační společnosti neodpovídáme za obsah, který na našich webových stránkách zobrazujeme. To neplatí v případě, kdy budeme oprávněnými subjekty upozorněni na protiprávnost obsahu a bez zbytečného odkladu obsah neodstraníme. Tato naše odpovědnost však nemá vliv na to, že máme právo dočasně nebo trvale odstranit jakýkoliv obsah, který na našich stránkách zobrazujeme, pokud pojmeme podezření, že jde o protiprávní obsah, případně jeho zveřejnění sami z našeho rozhodnutí odmítneme.

 

IX. Náhrada škody

1. Pokud by došlo k situaci, kdy by proti nám vznesla nároky třetí strana pro vaše porušení povinností, zavazujete se nám uhradit škodu, včetně nemajetkové újmy a náklady, které nám s řešením této situace vzniknou, a to v plné výši.

2. Pokud vám našim jednáním prokazatelně vznikne škoda, uhradíme vám ji, avšak jen do výše vaší měsíční ceny Služeb za měsíc, ve kterém škoda vznikla. Toto se nevztahuje na škody, které nemůžeme ovlivnit.

3. Za následné, nahodilé nebo zvláštní škody, které vzniknou použitím nebo nemožností použití našich Služeb, a to vč. ušlého zisku, přerušení podnikání nebo ztráty dat, neodpovídáme.

4. Neodpovídáme ani za vady propojení našich Služeb se softwary třetích stran (ani se Shoptetem).

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že neodpovídáme zejména za to, že:

- budete s produktem jakkoliv nesprávně nakládat, a to i ve vztahu ke kupujícímu,

- budete jakkoliv nesprávně zacházet s osobními údaji vašich zákazníků,

- jste neměli právo produkty a informace o nich do e-shopu nahrát a my tím pádem zobrazovat (a to zejména z hlediska vlastnického práva, autorského práva, trestního práva, správního práva, reklamního práva, spotřebitelského práva, ochrany osobních údajů, nekalé soutěže apod.);

- nahraná data zasahují do práv třetích osob;

- nahraná data nejsou nahrána v podporovaném formátu, což může mít vliv např. na správné zobrazování produktu;

- nahraná data a práce s nimi obecně je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy;

- nahraná data obsahují nepravdivý údaj o třetí osobě, který je způsobilý ohrozit její

vážnost, dobré jméno nebo pověst, případně ji způsobit narušení v jiné její osobní rovině;

- nahraná data obsahují nepravdivý údaj nebo jsou neúplné,

- nahráním dat jste porušili zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti;

- nahraná data budou vámi nebo třetí osobou zveřejněna neoprávněným osobám/publiku.

 

Všechny výše uvedené příklady jsou odpovědností osoby, která daná data nahrála.

 

X. Reklamace

1. Pokud máte za to, že naše Služby mají vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídají smluveným podmínkám), můžete je reklamovat. Pokud je vada odstranitelná, můžete chtít opravu, doplnění nebo slevu. Pokud vadu odstranit nejde a naše Služby proto nejde využívat, můžete odstoupit od smlouvy anebo chtít slevu.

2. Důvodem k reklamaci nemůže být to, že Služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.

3. S reklamací se obraťte na naše kontaktní údaje a uveďte následující: co konkrétně chcete reklamovat a proč, vaše kontaktní údaje a jak si přejete reklamaci vyřešit.

4. Při uplatnění reklamace od nás obdržíte potvrzení, kde vám uvedeme, kdy jste reklamaci uplatnili.

5. Reklamaci vyhodnotíme co nejdříve. Poskytneme vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o případné opravě a o případné době trvání reklamace.

 

XI. Změna podmínek

1. Tyto podmínky, a tedy i obsah naší smlouvy, můžeme v nezbytném rozsahu měnit, a to hlavně kvůli změně zákonů nebo funkcí našich Služeb.

2. O změnách vás budeme informovat e-mailem, a to alespoň 1 měsíc před zamýšlenou účinností změny. Pokud by měla změna znamenat významný zásah např. do vašeho technického nastavení, a proto by vyžadovala delší čas k zapracování, můžeme tuto lhůtu prodloužit.

3. Nesouhlas se změnou můžete vyjádřit ve výše uvedené lhůtě zasláním e-mailu na [email protected]. Pokud se ve výše uvedené lhůtě nevyjádříte, bude v poskytování našich Služeb za nových podmínek pokračováno. Naopak pokud dáte najevo v rámci této lhůty svůj nesouhlas, nebude vám umožněno naše Služby do budoucna využívat a budeme mít za to, že jste nám dali výpověď našich služeb. Na podrobnosti se podívejte sem (Ukončení Služeb z vašeho rozhodnutí). Pokud dojde ke zrušení v průběhu měsíce, fakturačně proběhne celý započatý měsíc.

4. Vyjádření nesouhlasu nemá vliv na splnění předchozích nesplněných závazků.

5. Pokud si během výše uvedené lhůty objednáte jakoukoliv dodatečnou část našich Služeb, budeme to chápat tak, že se změnou podmínek souhlasíte.

6. V některých případech vás s předstihem o změně informovat nemusíme – když jde o právní nebo regulační povinnost, která nám neumožňuje dodržet výše uvedenou lhůtu, nebo když jde o změnu, která je nutná v důsledku neočekávaného a bezprostředně hrozícího nebezpečí spojeného s ochranou našich Služeb.